اخبار

حدیث عید فطر
حدیث عید فطر

حدیث عید فطر

خوش بر کسی که سفره نشین خدا بود از هرچه غیر خواسته ی او گر ، جدا بود

ادامه مطلب