مصاحبه

در اجرای بند 3 ماده 5 قانون گزینش کشور و به منظور تبیین روشی هماهنگ در انجام مصاحبه های گزینشی دستور العمل مصاحبه به شرح زیر تنظیم و ابلاغ می گردد:

تعریف مصاحبه :

مصاحبه در گزینش عبارت است از گفتگوی حضوری با داوطلبان به منظور بررسی و شناخت شخصیت و عملکرد آنان جهت احراز صلاحیت در ابعاد اعتقادی ، اخلاقی و سیاسی ، بیشترین مبنای مصاحبه اطلاعاتی است که از محقق در پرونده داوطلب می باشد.