صدور رای و صلاحیت داوطلب

بررسی و نظر دهی پرونده ها در گزینش

پرونده های تشکیل شده در گزینش توسط افراد مجرب و کارآزموده مورد بررسی قرار میگیرد تا اطلاعات صحیح وقابل اطمینان طبق ضوابط قانونی گردآوری شود .

پس از تکمیل اطلاعات ، پرونده جهت صدور راُی به شورای هسته گزینش ارجاع میگردد .

نظردهی نهایی در مورد نتیجه پرونده برعهده اعضاء شوراست وبا اکثریت آراء اعضا شورا صورت میگیرد.

اعضا شورا پنج نفر هستند که در هرجلسه باید حداقل سه نفر از آنها حضور یابند و با توجه به محتوای پرونده نظر خود را مطابق با مقررات وقوانین  اعلام کنند که آیا صاحب پرونده واجد شرایط استخدام می باشد یا خیر ؟

در صورتی رای یک پرونده مثبت قلمداد می گردد که برایند سه نظر مثبت باشد البته گاه نظرات مثبت محدود به یک مدت زمانی مثلاً یکسال ویا منوط به اخذ تعهد برای برطرف کردن برخی از ضعف هاست که در این صورت پس از انقضای مدت مذکور پرونده مجدداً مورد بررسی قرار می گیرد.هرچند بطور کلی از بدو استخدام تا مرحله رسمی قطعی هسته گزینش مسئول نظارت بر کارکنان بوده و در هر وقت که صلاح بداند در چهار چوب قانون می تواند نظر قبلی را مورد تایید قرارداده و یا با نقض آن با ادامه استخدام و یا اشتغال کارکنان مخالفت کند و این رای برای تمامی واحد های اداری لازم اجرا می باشد .

 از آنجا که نظر دهی بصورت جمعی انجام میگیرد لذا شائبه هرگونه اعمال سلیقه فردی در اینمورد منتفی است، هرچند این رای در صورت عدم رضایت صاحب پرونده وبا درخواست کتبی او قابل تجدیدنظر ورسیدگی مجدد است که در قسمت در “خواست تجدیدنظر” مشروحاً بیان شده است.