وظایف قانونی هسته گزینش

وظایف و اختیارات:

ماده 10 قانون گزینش

- هسته های گزینش وظایف ذیل را زیر نظر  هیأت مرکزی به عهده دارند:

1- اجرای دستور العمل ها ، بخشنامه ها و سایر موارد محوله از هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش .

2- بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول قانون گزینش قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال.

3- تأیید صلاحیت کارکنان هسته گزینش.

4- رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر.