درخواست تجدید نظر دوم

مرحله تجدید نظر دوم گزینش:

چنانچه افرادیکه در مرحله اول تجدید نظر که در هسته گزینش واجد شرایط استخدام تشخیص داده نشوند و قصد اعتراض داشته باشند تا 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای به آنها می توانند اعتراض خود را به هیئت مرکزی گزینش که مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر دوم است اعلام کنند.

تذکر : هر یک از مراجع تجدید نظر اول ودوم وهمچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار می توانند نسبت به یک شکایت رسیدگی واقدام به صدور رأی نمایند.

(ماده 34 آئین نامه اجرایی قانون گزینش) برای در خواست تجدید نظر دوم باید فرم مربوطه را از هسته گزینش و یا هیئت مرکزی گزینش دریافت و مندرجات آن را کامل نموده و به همرا مدارک لازم و مستندات مربوطه به یکی از روشهای که در ذیل بیان شده به هیات مرکزی گزینش ارائه کرد:

الف- ارائه درخواست (بهمراه مستندات) توسط متقاضی به دبیرخانه هیأت مرکزی

ب- ارسال درخواست ( بهمراه مستندات) از طریق پست به آدرس هیأت مرکزی

ج- تکمیل و ارائه فرم ( بهمراه مستندات) به هسته گزینش مربوطه که در آن صورت هسته گزینش پرونده متقاضی را نیز ضمیمه و به هیئت مرکزی ارسال خواهد کرد

 

اهم نکات ضروری درتکمیل برگ درخواست تجدید نظر دوم :

1-      نوشتن کامل مشخصات فردی

2-      نوشتن آدرس دقیق محل کار ، سکونت و شماره تلفن

3-      نوشتن مقطع استخدامی

4-      ضمیمه کردن آرا صادره قبلی (اعم از بدوی وتجدید نظر)

5-      نوشتن شرح درخواست بصورت مستند