قانون گزینش کشور

1.   ماده یک: گزینش بر اساس فرمان امام رحمه الله علیه

2.     ماده دو: ضوابط عمومی گزینش

3.     ماده سه: ارکان گزینش کشور

4.     ماده چهار: ترکیب هیأت عالی گزینش

5.     ماده پنج : وظایف رئیس جمهور در اجرای گزینش کشور

6.     ماده شش: اختیارات ریاست جمهوری

7.     ماده هفت: تشکیلات گزینش

8.     ماده هشت: وظایف هیأت مرکزی گزینش

9.     ماده نه: وظایف دبیر هیأت مرکزی گزینش

10. ماده ده: وظایف هسته های گزینش

11. ماده یازده: وظایف مدیر هسته

12. ماده دوازده: وظایف دستگاه در امر گزینش

13. ماده سیزده: ضوابط ویژه کارگزاران گزینش

14. ماده چهارده: رسیدگی به شکایات

15. ماده پانزده: بنای صدور رأی در گزینش

16. ماده شانزده: زمان انجام گزینش

17. ماده هفده: نحوه همکاری دستگاهها با گزینش

18.آیین نامه اجرایی