اخذ اعتراض و شکوائیه به طور مکتوب

اخذ اعتراض و شکوائیه 

هیات عالی گزینش در جلسه مورخ 1378/7/7 و در اجرای ماده 14 قانون گزینش کشور، دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات داوطلبان استخدام و سایر مشمولین ماده 2 قانون گزینش را به شرح ذیل تصویب نمودند:

مراجع و مراحل رسیدگی:

هسته اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان استخدام و سایر موارد مذکور در ماده 2 قانون خواهد بود.

هیات در صورت عدم تفویض اختیار به هسته در موارد مقرر در آیین نامه اجرایی، نسبت به تعیین صلاحیت افراد در مشاغل حساس و نیز تبدیل وضعیت از رسمی - آزمایشی به رسمی - قطعیت اقدام خواهد نمود.

هسته و هیات ( در غیر از تجدید نظر دوم ) مکلفند در رأی صادره قابل تجدید نظر بودن و نیز مرجع تجدید نظر کننده و مهلت قانونی جهت اعتراض را ذکر نمایند.

داوطلبانی که در مراحل گزینش واجد شرایط عمومی و یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند، در صورت اعتراض می توانند حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ رای هسته یا هیات، تقاضای تجدید نظر نمایند. در صورت عدم اعتراض کتبی در مهلت مقرر، رای صادره توسط هسته یا هیات قطعی و لازم الاجراست.

داوطلب می تواند فقط یک بار در مرحله اول از هسته و یک بار در مرحله دوم از هیات تقاضای تجدید نظر نماید و رسیدگی مجدد ( بیش از یکبار) در هر یک از مراجع مزبور مجاز نمی باشد.

تبصره:

در صورتی که داوطلب نسبت به رأی صادره از سوی هسته یا هیات، معترض باشد می تواند ظرف مدت دوم ماه از زمان ابلاغ رای، از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی نماید.

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون در تاریخ 1377/9/11 اعتراض نسبت به آراء صادره قبلی هسته ها و هیات ها، قابل رسیدگی نخواهد بود و هسته ها و هیات ها فارغ از بررسی و تجدید نظر می باشند.

1-نحوه رسیدگی:

اعتراض کتبی شخص ذینفع در مهلت مقرر قانونی در مراحل تجدید نظر اول یا دوم.

تشخیص و دستور هیات عالی یا هیات مرکزی.

2- در شکواییه کتبی مبنی بر درخواست تجدید نظر باید نکات ذیل قید شود:

نام و نام خانوادگی ، نام پدر و شماره شناسنامه و امضا.

نشانی محل کار و سکونت و شماره تلفن تماس.

ارائه جهت، دلایل یا مستندات اعتراض با درج رای یا آراء صادره در شکوائیه.

3- هسته و هیات موظفند پس از دریافت اعتراض شاکی، بلافاصله آن را در دفتر مربوطه ثبت، و در صورت مراجعه حضوری رسید آن را به وی تسلیم نمایند. تاریخ وصول اعتراض منوط آغاز تجدید نظر خواهد بود.