انجام تحقیقات لازم

تحقیق یعنی بررسی عملکرد داوطلب از طریق منابع موثق در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و سیاسی با هدف احراز صلاحیت وی در چارچوب قانون و ضوابط و معیارهای گزینش.

فرد محقق با مجوز رسمی گزینش ، ضمن مراجعه به منابع موثق نسبت به جمع آوری اطلاعات در مورد داوطلبین در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و سیاسی در چارچوب قانون و ضوابط و معیارها اقدام می نماید.