اخذ معرفی نامه از مدیریت امور اداری( کارگزینی)

در این مرحله افراد جدید الاستخدام (بدو ورود، ازمونی) ، معرفی موردی، تمدید قرارداد ها ( پروژه ای ، زمان محدود، پیمانی) ، تبدیل وضع ( آزمایشی و قطعی) از سوی مدیریت امور اداری یا معاونت اداری و مالی دانشگاه برای بررسی صلاحیت گزینش کارکنان مطابق قوانین و مقررات به مدیریت هسته گزینش کارکنان معرفی تا پس از بررسی فرایند نتایج، در قالب رأی ابلاغی به ان مدیریت ارسال گردد.

ضمناً فرایند بررسی صلاحیت کارکنان تا مرحله استخدام قطعی مستخدم استمرار دارد و صرفاً پس از انجام یک مرحله کفایت قوانین و مقررات را ندارد.