آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی:

قانون گزینش کارکنان مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1374/6/22 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.

در مادئه 18 از قانون فوق الذکر مقررات؛ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط هیأت عالی گزینش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آ.پ تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک آ.پ و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

آیین نامه فوق الذکر مشتمل بر پنجاه و دو ماده و چهل تبصره در مورخ بیست و پنجم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت در جلسه مشترک کمیسیون آ.پ و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.