تحقیق و پژوهش

1-تدوین و اعتبار سنجی الگویی برای تحقیقات در فرایند گزینش کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی.

2- تألیف کتاب فرهنگ واژگان و اصطلاحات گزینش کارکنان - انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.