• تشکیلات گزینش

تشکیلات گزینش:

ماده 7- تشکیلات گزینش وزارت آموزش و پرورش به این شرح خواهد بود:

الف - هیأت مرکزی گزینش توسط هیأت عالی گزینش تشکیل می گردد و به عنوان مرجع گزینش وزارت آموزش و پرورش خواهد بود. اعضای هیأت مذکور که با حکم دبیر هیأت عالی گزینش منصوب می شوند، عبارتند از:

1- نماینده وزیر.

2- نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

3- نماینده هیأت عالی گزینش.

تبصره1- یک نفر از اعضاء کمیسیون آموزش و پرورش به انتخاب کمیسیون به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.

تبصره2- هیأت مرکزی گزینش دارای یک دبیر خواهد بود که با پیشنهاد اعضای هیأت مرکزی و حکم دبیر هیأت عالی گزینش به مدت 4 سال منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است. تغییر دبیر با تصویب هیأت عالی خواهد بود.

تبصره3- دبیرخانه هیأت مرکزی زیر نظر آن هیأت تشکیل می گردد. مسوول آن به پیشنهاد هیأت مرکزی و تأیید هیأت عالی و با حکم دبیر هیأت منصوب خواهد شد.

ب - هسته های گزینش، که در واحد های مختلف وزارت آموزش و پرورش مرکب از سه تا پنج نفر می باشد، در امتداد پستهای سازمانی و توسط هیأت مرکزی عنداللزوم تشکیل می گردد. اعضای هسته های گزینش با صلاحدید و معرفی هیأت مرکزی، پس از تأیید صلاحیت آنان از سوی هیأت عالی ، با امضاء دبیر هیأت مرکزی گزینش منصوب می شوند.

تبصره- هسته های گزینش دارای یک مدیر خواهند بود که با حکم دبیر هیأت مرکزی منصوب می شوند.