• ضوابط انتخاب اصلح

ضوابط انتخاب اصلح

 ضوابط انتخاب اصلح هنگامی که کثرت تقاضا وجود داشته باشد به این معنی که برای تصدی یک شغل بیش از تعداد مورد نیاز متقاضی وجود داشته باشد(مانند آزمون های استخدامی ) از ضوابط انتخاب اصلح بعنوان ملاک عمل استفاده خواهد شد . البته با ید توجه داشت که این ضوابط علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام (صلاحیت علمی و توانایی جسمی و روانی ) است که معمولا در مراحل قبل یا بعد از گزینش توسط دستگاه استخدام کننده مورد بررسی قرار می گیرد.

بجز آزمون های استخدامی در موارد استخدام در مشاغل خاص و نیز مشاغل حساس از ضوابط انتخاب اصلح استفاده می شود .

 

ضوابط انتخاب اصلح گزینش  ( اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی )

ضوابط انتخاب اصلح ,ضوابطی است که در موارد محدودیت ظرفیت (پذیرش )وکثرت تقاضا ,همچنین استخدام در مشاغل حساس (مانند مشاغل آموزشی وامنیتی و...)به عنوان اولویت اعمال می گردد.