• ضوابط عمومی

ضوابط عمومی 

ضوابط عمومی در مواردی که برای یک شغل یک متقاضی وجود داشته باشد ویا در موارد تبدیل وضعیت استخدامی و یا تمدید مدت اشتغال اعمال میشود .

 

ضوابط عمومی گزینش ( اخلاقی ، اعتقادی ، و سیاسی )

ضوابط عمومی در قانون گزینش مشتمل بر سه بعد؛ اخلاقی، اعتقادی و سیاسی می باشد که شاخص ها و معیارهای بررسی در آیین نامه اجرایی موجود و  بر این اساس بررسی صلاحیت کارکنان در دستور کار قرار می گیرد.